Frankowicze wyroki walczą z bankami o przewalutowanie kredytu z dnia zawarcia umowy kredytowej lub o jej anulowanie

2019-10-21

Konsumenci powinni szczególnie cieszyć się z ostatniego wyroku TSUE w sprawach frankowych,. W świetle tego wyroku, wydaje się, że pogląd TSUE na sprawę kredytów „frankowych” jest jednoznaczny. Moim zdaniem frankowicze są na wygranej pozycji. Prawnicy nie mają więc wątpliwości, że możliwość wznowienia postępowania po orzeczeniu TSUE powinna być wprost zapisana w kodeksie postępowania cywilnego. Frankowicze wyroki https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ walczą z bankami o przewalutowanie kredytu z dnia zawarcia umowy kredytowej lub o jej anulowanie. Innymi słowy frankowicze mogą zostać oszukani przez urzędników państwowych. Istnieje jednak spora grupa „frankowców”, którzy wygrali z bankami. Pokazuje, że wyrok TSUE otwiera ponownie drzwi do drogi sądowej. Odsyłamy raz jeszcze do Przełomowy wyrok w sprawie kredytów we frankach (Frankowicze)? TSUE odniesie si� wy��cznie do wyk�adni przepisów unijnego prawa konsumenckiego, a nie konkretnych przepisów prawa krajowego. BSA porównując procedurę pytań prejudycjalnych i charakteru orzeczenia TSUE z postępowaniem przed TK i orzeczeniem TK uznał, że są to środki podobne. …, ale od wspomnianego wpisu minęły 2 miesiące i choć decyzja TSUE wciąż nie zapadła, to coraz więcej mówi się o tym, że ma mieć miejsce jesienią i może wywołać burzę i kryzys w Polskiej gospodarce. Wyceny banków zak�adaj�, �e wyrok TSUE nic nie zmieni � dodaje Stolarski. Jak się okazuje, jednym z naiwniaków, którzy dali się nabrać na zbiórkę, może być. Kredytobiorcy boją się również długotrwałego sporu z bankiem wykorzystującym wszystkie dostępne środki odwoławcze i obciążenia kosztami procesu w razie przegranej. Jednak im bliżej wyborów, tym bardziej frankowicze będą mogli liczyć na kolejne obietnice. Same spekulacje co do wyroku TSUE doprowadziły do tego, że jeden z banków stracił jedną trzecią swojej giełdowej kapitalizacji i większość banków notowanych jest na GPW poniżej aktywów netto. Banki obawiaj� si�, �e prokonsumencki wyrok TSUE tylko zwi�kszy liczb� kierowanych spraw, na których chc� zarabia� nie tyko kancelarie prawne, ale i odszkodowawcze. Przede wszystkim wyrok TSUE odnosi si� do kredytów indeksowanych do waluty, a nie denominowanych. Łatwiej feruje się wyroki i decyzje, kiedy nie ponosi się ich konsekwencji. Zarówno przepisy Dyrektyw jak i orzecznictwo TSUE mają moc wiążącą w Polsce. Porównaj oferty »Do sądowego sporu z bankiem nie przystąpi również wiele osób znajdujących się w kiepskiej kondycji finansowej. Osoby, które zawierały kredyty indeksowane w walutach obcych - w przypadku Polski to w zasadzie tylko frankowicze - muszą liczyć się z koniecznością podpisania aneksu do umowy. Jeśli TSUE stanie po stronie frankowiczów, to może wpłynąć na wyroki sądów w Polsce i co za tym idzie więcej spraw i duże straty banków. Wynika to z traktatowej pozycji TSUE jako najwy�szego organu s�downiczego Unii, do kt�rego zada� nale�y. Banki oficjalnie nie komentuj� sprawy i czekaj� na wyroki TSUE oraz polskich s�dów. Oczywiście nie wszyscy kredytobiorcy „frankowi” są zainteresowani przeniesieniem sporu z bankiem na drogę sądową. TSUE akceptuje nieważność całych umów kredytu. To znaczy, że mamy chyba chory system, jeśli przywołanie do porządku banksterów i wyroki zgodne z prawem grożą zawałem systemu bankowego. A TSUE już dwa razy stanął po stronie polskich konsumentów, a 3 października może tak zrobić w sprawie frankowiczów. TSUE wskazuje, �e inne poza klauzul� abuzywn� postanowienia umowy stosuje si� bez zmian. Małgorzaty Gersdorf, która stwierdziła, że żadnych nowelizacji nie trzeba było uchwalać, bo rozstrzygnięcie TSUE wiąże bezpośrednio i wprost.